Organizacja

Zarząd Klubu

Prezes/Komandor – Marcin Tomalak

Wiceprezes – Józef Sroczyński

Sekretarz – Jakub Stanek

Skarbnik – Piotr Hasiński

Członek – Dariusz Naskręcki

Regulamin

Klubu Kajakowego LOK „PROSNA” Pleszew

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Klubu Kajakowego LOK „Prosna” Pleszew, zwanego dalej Klubem, określa cele oraz zasady działania Klubu, a także kompetencje jego władz i tryb ich pracy.

§ 2

Klub jest jednostka organizacyjną Ligi Obrony Kraju w Pleszewie, którego siedziba mieści się w Pleszewie przy ul. St. Poniatowskiego 7.

§ 3

Klub opiera swą działalność na społecznej pracy członków Klubu.

§ 4

Klub używa logo, którego wzór określa zał. Nr 1 do Regulaminu i pieczęci klubowej w kształcie prostokąta o następującej treści:

Liga Obrony Kraju

Klub Kajakowy „PROSNA”

63-300 Pleszew, ul. Poniatowskiego 7

NIP : 521-008-68-32

Rozdział II

Cele i sposoby realizacji

§ 5

Celem Klubu jest :

 1. Popularyzacja w środowisku pleszewskim turystyki kajakowej jako formy aktywnego wypoczynku.
 2. Promocja rzeki Prosny jako atrakcyjnego szlaku wodnego.
 3. Poznawanie walorów krajowych oraz zagranicznych tras kajakowych.
 4. Integracja środowiska powiatu pleszewskiego.
 5. Stałe podnoszenie kwalifikacji członków Klubu w zakresie kajakarstwa i turystyki.
 6. Organizowanie i udział w spływach kajakowych i innych imprezach sportowo-rekreacyjnych.

§ 6

Klub realizuje swoje cele poprzez :

 1. Organizowanie różnych form turystyki kajakowej.
 2. Organizowanie imprez turystycznych, kulturalnych i oświatowych, prelekcji, wystaw, pokazów filmowych, odczytów itp.
 3. Prowadzenie szkoleń z zakresu turystyki, sportu, ratownictwa wodnego, bezpieczeństwa żeglugi itp.
 4. Organizowanie życia towarzyskiego członków Klubu.
 5. Aktywną działalność w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
 6. Prowadzenie własnej bazy sprzętu i opieka nad jego stanem.
 7. Współpracę z organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi, firmami i osobami prywatnymi w zakresie uprawiania i rozwoju turystyki wodnej.
 8. Reprezentowanie interesów członków Klubu wobec władz LOK.

Rozdział III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 7

Ustala się następujące rodzaje członkostwa w Klubie :

 1. Członkowie zwyczajni.
 2. Członkowie honorowi.

§ 8

Członkami zwyczajnymi są osoby małoletnie i pełnoletnie przestrzegające postanowień statutu LOK i niniejszego Regulaminu Klubu oraz po dokonaniu wpłaty tzw. wpisowego. Członkostwo nabywa się na podstawie pisemnej deklaracji z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Klubu.

§ 9

Członkami honorowymi mogą zostać osoby zasłużone dla Klubu lub dla rozwoju kajakarstwa na rzece Prośnie. Członkostwo honorowe zostaje przyznane przez Walne Zebranie Członków Klubu na wniosek Zarządu Klubu. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składki członkowskiej.

§ 10

Członkostwo w Klubie wygasa w przypadku :

 1. Wystąpienia członka na własną prośbę, zgłoszoną na piśmie i przedstawioną na Walnym Zebraniu Członków Klubu.
 2. Wykluczenia z Klubu uchwałą Walnego Zebrania w przypadku rażących naruszeń postanowień Statutu LOK, niniejszego Regulaminu oraz uchwał Zarządu LOK i Klubu.

§ 11

Obowiązki i prawa członka Klubu określają odpowiednie zapisy zawarte w Rozdziale III Statutu LOK, w tym szczególnie wymienione w §27 i §29 Statutu LOK.

§ 12

Za szczególne zasługi dla Klubu członek może zostać wyróżniony na zasadach określonych w odrębnych przepisach LOK.

Rozdział IV

Władze Klubu

§ 13

Władzami Klubu są :

 1. Walne Zebranie Członków Klubu.
 2. Zarząd Klubu.

Kadencja władz pochodzących z wyboru trwa 5 lat.

§ 14

Władzą najwyższą w Klubie jest Walne Zebranie Członków Klubu, które :

 1. podejmuje decyzje w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
 2. udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu,
 3. wybiera w oddzielnych, tajnych głosowaniach Prezesa Klubu i członków Zarządu,
 4. rozpatruje i zatwierdza zmiany w Regulaminie Klubu, które obowiązują od chwili zamknięcia Walnego Zebrania.

 

Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Klubu raz na 5 lat.

W przypadkach uzasadnionych i koniecznych Zarząd Klubu, sam Prezes Klubu lub co najmniej połowa członków Klubu może zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie .

Termin i porządek obrad Walnego Zebrania zostaje podany do wiadomości co najmniej 7 dni przed Zebraniem.

Walne Zebranie Członków Klubu uważa się za ważne, w pierwszym terminie, w przypadku obecności przynajmniej ½ wszystkich członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu, bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.

Wszystkie uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów.

Osobami uprawnionymi do głosowania na Walnym Zebraniu są członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi.

§ 15

Zarząd Klubu składa się z 5 osób.

W skład Zarządu Klubu wchodzą :

 1. Prezes,
 2. Wice Prezes,
 3. Sekretarz,
 4. Skarbnik,
 5. Członek Zarządu.

Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

Zarząd powołuje pełnomocników oraz osoby funkcyjne w zależności od potrzeb.

W przypadku ustąpienia któregokolwiek członka Zarządu, z wyjątkiem Prezesa, Zarząd może uzupełnić swój skład nowymi członkami, nie więcej jednak niż 2 nowymi członkami.

W przypadkach uzasadnionych Prezesa Klubu może zastąpić Wice Prezes.

Zarząd Klubu kieruje działalnością Klubu pomiędzy Walnymi Zebraniami i jest w pełni odpowiedzialny za realizację uchwał Walnego Zebrania.

Do zadań Zarządu Klubu w szczególności należą :

 1. nadzór na wykonaniem uchwał Walnego Zebrania,
 2. opracowywanie rocznych planów działania,
 3. podejmowanie uchwał o przyjęciu nowych członków Klubu,
 4. wnioskowanie o przyznanie wyróżnień członkom Klubu,
 5. reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
 6. prowadzenie gospodarki finansowej oraz dokumentacji finansowej Klubu,
 7. zarządzanie majątkiem Klubu, utrzymywanie w sprawności sprzętu klubowego poprzez organizowanie prac społecznych przy naprawie sprzętu,
 8. organizowanie kursów szkoleniowych i Rocznic Klubu,
 9. zwoływanie Walnych Zebrań Klubu,
 10. składanie sprawozdań z działalności Klubu,
 11. prowadzenie i aktualizowanie kartoteki członków Klubu,
 12. organizowanie i ułatwianie członkom Klubu uprawiania turystyki wodnej, w tym szczególnie kajakowej, połączonej z krajoznawstwem,
 13. utrzymywanie stałej więzi organizacyjnej z członkami Klubu,
 14. propagowanie turystyki wodnej i ochrony przyrody,
 15. prowadzenie dokumentacji Klubu.

Zarząd Klubu podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków. W przypadku braku większości głos Prezesa jest decydujący.

Posiedzenia Zarządu Klubu powinny odbywać się nie rzadziej niż cztery razy w roku. Posiedzenia Zarządu Klubu są protokółowane, w szczególności podejmowane uchwały.

Rozdział V

Majątek i fundusze Klubu

§ 16

Na fundusze Klubu składają się wpływy :

 1. Ze składek członkowskich i opłat na realizacje wybranej imprezy.
 2. Dotacji, subwencji i innych form dofinansowania.
 3. Z darowizn pieniężnych i rzeczowych.
 4. Z opłat za korzystanie ze sprzętu klubowego.

§ 17

Do reprezentowania Zarządu Klubu oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków dotyczących zwykłego zarządu majątkiem upoważnieni są Prezes (lub Wice Prezes) oraz Skarbnik (reprezentacja dwuosobowa).

Korzystanie ze sprzętu klubowego :

 1. ze sprzętu klubowego nieodpłatnie maja prawo korzystać wszyscy członkowie Klubu mający opłacone składki członkowskie,
 2. na imprezy klubowe umieszczone w Planie pracy Klubu Zarząd Klubu zabezpiecza sprzęt w pierwszej kolejności i ustala wysokość opłaty za udział w imprezie dla uprawnionych członków Klubu i osób spoza Klubu,
 3. w przypadku wypożyczania sprzętu kajakowego na cele komercyjne – inne niż klubowe- Zarząd corocznie, w oparciu o stawki rynkowe, ustala odrębny cennik wypożyczeń,
 4. uczestnicy imprezy klubowej mogą być przez Zarząd zwolnieni z opłaty za udział w imprezie w przypadku pracy społecznej przy naprawie i porządkowaniu sprzętu,
 5. z opłat za udział w imprezie organizowanej przez Klub zwolnieni są komandorzy spływów i inne osoby funkcyjne.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 19

Zmiany w niniejszym Regulaminie może dokonać Walne Zebranie Członków Klubu zwykłą większością głosów osób uprawnionych do głosowania obecnych na Zebraniu.

§ 20

Rozwiązanie Klubu może dokonać Walne Zebranie Członków Klubu większością 2/3 głosów członków uprawnionych do głosowania obecnych na Zebraniu.

§ 21

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zebranie Członków Klubu.

§ 22

Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Statut Ligi Obrony Kraju.

Przewodniczący Zebrania Członków Sekretarz Zebrania Członków
Klubu Kajakowego LOK „Prosna” Klubu Kajakowego LOK „Prosna”
Piotr Hasiński Piotr Fabisz

Pleszew, dnia 31 marca 2016r.