Zebranie Klubu Kajakowego LOK „PROSNA” 31.03.2023.

PROTOKÓŁ NR 01/2023

z  Zebrania Klubu Kajakowego LOK „PROSNA”.

 W dniu 31.03.2023r. odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Klubu Kajakowego LOK „Prosna” za 2022r. W Zebraniu udział wzięło 8 z 19 członków Klubu-lista obecności w załączeniu do protokółu (Zał. nr 1). Zebranie odbyło się w drugim terminie o godz. 17:15.

W związku z nieobecnością Prezesa Zebranie otworzył i po akceptacji uczestników Zebranie prowadził Skarbnik Piotr Hasiński.

 1. Przewodniczący Zebrania na Sekretarza Zebrania zaproponował Sekretarza Zarządu kol. Jakuba Stanka. Uczestnicy Zebrania propozycję zaakceptowali jednogłośnie. Przewodniczący Zebrania przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez zmian  (Zał. nr 2).
 2. W pkt. 3 porządku obrad Prezes LOK w Pleszewie Zygmunt Urbaniak wręczył przyznane członkom Klubu Alina Sroczyńska otrzymała Złoty Medal „Za Zasługi dla Ligii Obrony Kraju”, Jakub Stanek  Medal Brązowy. Medal Srebrny przyznany Maciejowi Kołodziejowi zostanie wręczony w terminie późniejszym – nieobecny na Zebraniu.
 3. W pkt. 4 Zebrania w imieniu Zarządu Sprawozdanie z działalności Klubu przedstawił Skarbnik Piotr Hasiński – Zał. nr 3.
 4. Sprawozdanie finansowe za 2022r. przedstawił Skarbnik . Stan środków na koniec 2022r. wynosi 1123,34 PLN. Sprawozdanie finansowe jest w zał. nr 4 do Protokółu.
 5. W pkt. 6 Zebrania uczestnicy Zebrania nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionych sprawozdań i za ich przyjęciem opowiedzieli się jednogłośnie.
 6. Skarbnik przedstawił informację o płatności składek. Zaległości za lata 2020-2022 wynoszą 600 PLN. – rozliczenie w Zał. nr 5 do Protokółu. W 2022r. z tytułu składek na konto Klubu wpłynęło 840 PLN.
 7. Z tytułu 1% od należnych podatków, od członków Klubu, wpłynęło 270,90 PLN.
 8. W pkt. wolne głosy i wnioski Skarbnik poinformował o konieczności podpisaniu nowych deklaracji członkowskich – w związku obowiązującymi przepisami ROD. Zaapelował o dokonywania odpisów 1,5% od płaconych podatków na rzecz Klubu i dostarczenie fragmentu kopii PIT z dokonanym odpisem. Poprosił o wpłacanie składek za 2023r. i uregulowanie zaległości za lata 2020-2022. Głos zabrał także Prezes LOK Zygmunt Urbaniak. Złożył gratulacje odznaczonym i poinformował, że była propozycja połączenia Klubu Kajakowego i Klubu Żeglarskiego w jedno koło – Zarząd Rejonowy LOK nie zaakceptował jednak tej propozycji. Poprosił o przygotowanie kolejnych wniosków o odznaczenia dla członków Klubu oraz poinformował, że ze względu na ograniczenie kosztów działalności LOK od 2023r. druki i odznaczenia będą płatne.
 9. W pkt. 10 porządku obrad Skarbnik przedstawił przygotowany przez Zarząd projekt planu pracy Klubu na 2023r. Po dyskusji i uwzględnieniu uwag członków Klubu Plan pracy na 2023r. został przyjęty. – Zał. nr 6.
 10. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady.

 

 

Sekretarz                                                                             Przewodniczący Zebrania

 

Jakub Stanek                                                                                    Piotr Hasiński

Zał. nr 2

Porządek obrad Zebrania Członków KK LOK „Prosna” w dniu 31.03.2023r.

 1. Otwarcie, wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wręczenie odznaczeń
 4. Sprawozdanie Zarządu za 2022r. – Prezes
 5. Sprawozdanie finansowe za 2022r. –Skarbnik
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami i ich przyjęcie.
 7. Informacja o płatności składek.
 8. Informacja na temat wpłat 1% od podatku.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Przyjęcie Planu pracy Klubu na 2023r.
 11. Zakończenie Zebrania.

Zał. nr 3

Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu Kajakowego LOK „Prosna” w Pleszewie za 2022r.

  Rok 2022 był 17 rokiem działalności KK LOK „Prosna”.W III kadencji władz Klubu Zarząd stanowią :

– Komandor – Marcin Tomalak,

– Wicekomandor – Józef Sroczyński,

– Sekretarz – Jakub Stanek,

– Skarbnik – Piotr Hasiński,

– Członek – Dariusz Naskręcki.

 1. W roku sprawozdawczym odbyło się jedno Zebranie Zarządu (25.03.2022.) oraz jedno Ogólne Zebranie Członków Klubu (25.03.2022.).
 2. Klub posiada nadal aktywne konto na Facebooku i stronę internetową, która jest na bieżąco aktualizowana.
 3. W 2022r. Klub zorganizował lub współorganizował następujące wydarzenia :

– spływ na otwarcie sezonu kajakowego w dniu 24.04.2022r. rzeką Prosną na trasie Łęg- Ruda Komorska o długości 21.2 km; w spływie uczestniczyło 18 osób; sprawozdanie zał. nr 1,

–  w dniach 23-27.06.2022r. spływ rzeką Regą na trasie z Żerzyna  do Mrzeżyna nad morzem; sprawozdanie zał. nr 2,

–  w dniu 10.06.2022r. spływ Eko-Prosna z Bogusławia do Chocza, sprawozdanie zał. Nr 3,

– spływ rekreacyjny po zalewie w Broniszewicach,

– spływy  dla podmiotów zewnętrznych.

Nie udało się natomiast zorganizować zaplanowanego spływu Tanwią – zbyt mała liczba osób zainteresowanych udziałem w spływie. Nie odbyły się także : impreza w Jaraczewie z okazji Dnia Dziecka oraz  w Dobrzycy i Gołuchowie w ramach Akcji lato 2022.

 1. W dniu 23.04.2022r. w ramach przygotowania do sezonu przeprowadzono prace bosmański przy sprzęcie pływającym. W pracach uczestniczyli : Jakub Hasiński, Dariusz Naskręcki, Grzegorz Frąszczak, Leszek Dąbkiewicz, Piotr Hasiński i Maciej Kołodziej. W imieniu Zarządu w/w dziękuję.
 2. W 2022r. wszelkie wydatki związane z działalnością Klubu były pokrywane ze skladek członkowskich i odpisu 1 % od podatku przekazanych na rzecz Klubu – w 2022r. wpłynęło z tego tytułu 270,90 zł. oraz z dochodu za zorganizowany spływ Prosną w wysokości 368,30 zł. Szczegółowe dane na temat finansów Klubu zawiera Sprawozdanie Finansowe Skarbnika za 2021r. – zał. Nr 4.
 3. Dochody ze składek w 2022r. wyniosły 840 zł. Zaległości w płatności składek wg stanu na 31.12.2022. wynoszą 600 zł. – zestawienie zał. Nr 5.
 4. Sprawy bezpieczeństwa. Członkowie Klubu są objęci ogólnym ubezpieczeniem w ramach LOK. W roku sprawozdawczym nie odnotowano żadnego wypadku.

 

Dziękuję za współpracę członkom Zarządu oraz osobom aktywnie włączającym się w działalność Klubu. Szczególnie dziękuję Prezesowi LOK Zygmuntowi Urbaniakowi za wspieranie naszych działań.

Pleszew 21.03.2023.                                                                                      Prezes Zarządu

 

 

Sprawozdanie finansowe za 2022r.

 Stan środków na 1.01.2022.                          – kasa                                               48,29

– konto                                           545,56

Razem :                                         593,85

Dochody w 2022r.                                           –  składki                                         840,00

– 1 % za 2020                                  270,90

– dochód ze spływu                       368,30

– darowizna                                     100,00

Razem  :                                       1579,20

Wydatki                                                             – koszty przewozu Rega                950,20

– koszt mat. naprawy sprzętu         99,51

Razem  :                                         1049,71        

Stan środków na 31.12.2022.                        – kasa                                                 577,78

– konto                                            545,56

Razem  :                                         1123,34

 Stan zgodny z ewidencją obrotów w kasie i na koncie bankowym za 2022r. jednostki LOK nr 1305 – Klub Kajakowy LOK „Prosna.

 

Plan pracy Klubu Kajakowego LOK „Prosna” na 2023r.

 1. Prace bosmańskie 22.04.2023.
 2. Inauguracja sezonu – spływ Nowa Wieś –Pogorzelica w dniu 01.05.2023. – poniedziałek.
 3. Współudział w zorganizowaniu spływu ekologicznego „Sprzątanie Prosny” – czerwiec.
 4. Klubowy spływ rzeką Tanew 14-18.06.2023. – od środy do niedzieli – 5 dni.
 5. Spływ z okazji Dnia Dziecka w Jaraczewie – czerwiec.
 6. Akcja lato 2023. – Dobrzyca – lipiec i sierpień.
 7. Akcja lato 2023. – Gołuchów –
 8. Spływ rzekami Rurzycą i Gwdą – 29.07.-1.08.2023r. , od soboty do wtorku 4 dni.

Zebranie Ogólne Członków Klubu Kajakowego LOK „Prosna” w Pleszewie 25.03.2022.

PROTOKÓŁ NR 01/2022

z  Zebrania Klubu Kajakowego LOK „Prosna”

 

 

W dniu 25.03.2022r. odbyło się Zebranie Klubu Kajakowego LOK „Prosna”.  W Zebraniu udział wzięło 8 z 19 członków Klubu – lista obecności w załączeniu do protokółu (Zał. Nr 1). Zebranie odbyło się w drugim terminie tj. o godz. 17:15.

 

W związku z nieobecnością Prezesa Zebranie otworzył i po akceptacji zebranych prowadził Skarbnik Piotr Hasiński.

 

 1. Przewodniczący Zebrania przedstawił porządek obrad, który został przyjęty bez uwag (Zał. Nr 2).
 2. W pkt. 3 porządku Zebrania Przewodniczący wręczył Prezesowi LOK w Pleszewie Zygmuntowi Urbaniakowi Dyplom nadania tytułu Członka Honorowego Klubu Kajakowego LOK „Prosna „ w Pleszewie przyznany na Zebraniu w dniu 15.05.2021r. Natomiast Prezes LOK wręczył odznaczenia LOK dla członków Klubu. Grzegorz Frąszczak otrzymał Złoty Medal „Za Zasługi dla Ligii Obrony Kraju”, a  Dariusz Naskręcki i Ewa Gębala (nieobecna – odznaczenie zostanie wręczone w innym terminie) Medale Brązowe.
 3. W pkt. 4 Zebrania w imieniu Zarządu Sprawozdanie z działalności Klubu przedstawił Skarbnik Piotr Hasiński. Sprawozdanie stanowi Zał. Nr 3.
 4. Następnie Skarbnik przedstawił Sprawozdanie finansowe za 2021. Stan środków na koniec 2021r. wynosi 593,79 PLN. Przychody w 2021r. wyniosły 526,70 PLN, wydatki 500,08. Sprawozdanie finansowe jest Zał. nr 4 do Protokółu.
 5. W pkt. Dyskusji nad sprawozdaniami nikt nie miał uwag i za ich przyjęciem opowiedzieli się wszyscy uczestnicy Zebrania.
 6. Skarbnik przedstawił informację o zaległościach w płatnościach składek, które wynoszą 960 PLN, po uwzględnieniu decyzji Zarządu o anulowaniu zaległości do 2019r. włącznie. Zatem zaległości za 2020 i 2021r. (wymagalne) wynoszą 540 PLN – rozliczenie w załączeniu – Zał. Nr 5.
 7. Informacja o dochodach z tytułu 1% od należnych podatków, od członków Klubu – w 2021 r. wpłynęło 46,70 PLN ( za 2018 i 2019r.), w 2022r. wpłynęła już kwota należna za 2020r – 270,90 PLN. Kwota ta byłby większa o 248,10 PLN, ale ze względu na brak wskazania celu szczegółowego w jednej deklaracji kwota ta zasiliła konto Zarządu Głównego LOK.
 8. W pkt. wolne głosy i wnioski nikt nie zgłosił propozycji.
 9. W pkt. 10 porządku obrad Skarbnik przedstawił w imieniu Zarządu projekt planu pracy na 2022r. Po dyskusji i uwzględnieniu uwag członków zebrania Plan pracy na 2022r. został przyjęty.  Zał. Nr 6.
 10. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Zebranie.

 

 

 

 

Sekretarz                                                                 Przewodniczący Zebrania

 

Jakub Stanek                                                                      Piotr Hasiński

 

                    Zał. Nr 2

 

 

Porządek obrad Zebrania Członków KK LOK „Prosna „ w dniu 25.03.2022r.

 

 1. Otwarcie, wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wręczenie dyplomów i odznaczeń
 4. Sprawozdanie Zarządu za 2021r. – Prezes
 5. Sprawozdanie finansowe za 2021r. –Skarbnik
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami i ich przyjęcie.
 7. Informacja o płatności składek.
 8. Informacja na temat wpłat 1% od podatku.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Przyjęcie Planu pracy Klubu na 2022r.
 11. Zakończenie Zebrania.

Zał. Nr 3

Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu Kajakowego LOK „Prosna” w Pleszewie za 2021r.

 

Rok 2021 był 16 rokiem działalności KK LOK „Prosna”. Od 9.10.2020r. (data Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego) w III kadencji władz Klubu Zarząd stanowią :

– Komandor – Marcin Tomalak,

– Wicekomandor – Józef Sroczyński,

– Sekretarz – Jakub Stanek,

– Skarbnik – Piotr Hasiński,

– Członek – Dariusz Naskręcki.

 1. W roku sprawozdawczym odbyło się jedno Zebranie Zarządu (15.05.2021.) oraz jedno Ogólne Zebranie Członków Klubu (15.05.2021.).
 2. W 2021r. liczba członków Klubu zmalała do 19 osób (15 członków zwyczajnych i 4 honorowych : Michał Karalus, Marian Wielgosik, Robert Łoza oraz Zygmunt Urbaniak, któremu tytuł honorowego członka Klubu nadano na Zebraniu Ogólnym Członków w dniu 15.05.2021.) Powodem zmniejszenia liczby członków była decyzja Zarządu o skreśleniu z listy członków osób niepłacących składek już od wielu lat.
 3. Klub posiada nadal aktywne konto na Facebooku i stronę internetową, która jest na bieżąco aktualizowana.
 4. W 2021r. Klub zorganizował lub współorganizował następujące wydarzenia :

– w dniach 17-20.06. spływ rzeką Pilicą na trasie z Maluszyna (237,8 km rzeki) do miejscowości Biała(167,7 km)- szczegółowe sprawozdanie ze spływu zał. Nr 1.

– w dniach 27-29.08.2021. spływ Kanałem Elbląskim na trasie Ostróda – Pochylnia Buczyniec – sprawozdanie zał. Nr 2,

– w dniu 13.06. spływ „Eko-Prosna” – sprawozdanie zał. Nr 3,

– spływy komercyjne dla grup zewnętrznych z wykorzystaniem sprzętu KK LOK  „Prosna”,

– kajaki dla dzieci w ramach Akcji Lato 2021 w Dobrzycy.

Nie odbył się spływ na inaugurację sezonu Nowa Wieś-Pogorzelica – zła pogoda.

 1. W maju w ramach przygotowania do sezonu przeprowadzono prace bosmański przy sprzęcie pływającym. W pracach uczestniczyli : Jakub Stanek, Jakub Hasiński, Dariusz Naskręcki, Marcin Tomalak, Leszek Dąbkiewicz, Piotr Hasiński i Maciej Kołodziej. W imieniu Zarządu w/w dziękuję.
 2. W 2021r. wszelkie wydatki związane z działalnością Klubu były pokrywane ze skladek członkowskich i odpisu 1 % od podatku przekazanych na rzecz Klubu – w 2021r. wpłynęlo z tego tytułu 46,70 zł. Szczegółowe dane na temat finansów Klubu zawiera Sprawozdanie Finansowe Skarbnika za 2021r. – zał. Nr 4.
 3. Sprawy bezpieczeństwa. Członkowie Klubu są objęci ogólnym ubezpieczeniem w ramach LOK. W roku sprawozdawczym nie odnotowano żadnego wypadku.

 

Dziękuję za współpracę członkom Zarządu oraz osobom aktywnie włączającym się w działalność Klubu. Szczególnie dziękuję Prezesowi LOK Zygmuntowi Urbaniakowi za wspieranie naszych działań.

 

 

 

Pleszew 21.03.2022.

Zał. Nr 4

Sprawozdanie finansowe za 2021r.

 

 

Stan środków na 1.01.2021.                          – kasa                                               21,67

– konto                                           545,56

Razem :                                         567,23

Dochody w 2021r.                                           –  składki                                         480,00

– 1 % za 2018 i 2019                      46,70

Razem  :                                        526,70

Wydatki                                                             – koszty przewozu Pilica                150,03

– koszty przewozu Kanał El.          350,05

Razem  :                                          500,08        

Stan środków na 31.12.2021.                        – kasa                                                  48,29

– konto                                            545,56

Razem  :                                          593,79

 

 

 

 

Stan zgodny z ewidencją obrotów w kasie i na koncie bankowym za 2021r. jednostki LOK nr 1305 – Klub Kajakowy LOK „Prosna.

 

                                                                               Zał. Nr 6                                                             

 

Plan pracy Klubu Kajakowego LOK „Prosna” na 2022r.

 1. Prace bosmańskie 23.04.2022.
 2. Inauguracja sezonu – spływ Nowa Wieś –Pogorzelica 24.04.2022.
 3. Współudział w zorganizowaniu spływu ekologicznego „Sprzątanie Prosny” – czerwiec.
 4. Klubowy spływ rzeką Regą 9-12.06. lub 23-26.06.2022. (o terminie ostatecznie zdecydują uczestnicy spływu).
 5. Spływ z okazji Dnia Dziecka w Jaraczewie – czerwiec.
 6. Akcja lato 2022. – Dobrzyca – lipiec i sierpień.
 7. Akcja lato 2022. – Gołuchów –
 8. Spływ rzeką Tanew(3 dni)– sierpień/wrześień.

Walne Zebranie Sprawozdawcze-Wyborcze Klubu

W dniu 9.10.2020r. odbyło się Walne Zebranie Członków Klubu Kajakowego.

Z pracy w Zarządzie zrezygnował kol. Piotr Fabisz.  Dziękujemy za 5 lat owocnej współpracy.

Liczymy na dalszą przy organizowaniu spływów propagujących zachowania proekologiczne wśród młodzieży.

W skład Zarządu wszedł i objął stanowisko Sekretarza kol. Jakub Stanek.    „Witamy na pokładzie”.

W załączeniu najważniejsze materiały z Zebrania.

 

 

                                                PROTOKÓŁ NR 01/2020

z Zebrania Walnego Sprawozdawczo – Wyborczego Klubu Kajakowego LOK „Prosna”

 

W dniu 09.10.2020 r. odbyło się posiedzenie Klubu Kajakowego LOK „Prosna”. W spotkaniu udział wzięło 13 z 29 członków Klubu — lista obecności w załączeniu do protokołu. Ze względu na frekwencję spotkanie rozpoczęło się w II terminie tj. o godz. 17.15

Spotkanie otworzył Prezes Klubu Marcin Tomalak i przywitał przybyłych członków. Zaproponował jednocześnie przeprowadzenie wyboru przewodniczącego i sekretarza zebrania. Na przewodniczącego zebrania obecni wybrali Piotra Hasińskiego, natomiast funkcję sekretarza powierzono Piotrowi Fabiszowi.

Dalszą część zebrania prowadził Piotr Hasiński, który przedstawił proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie, wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Wyborczej i Komisji Wniosków
 4. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Wyborczej w sprawie prawomocności Zebrania
 5. Sprawozdania ustępującego Zarządu – z działalności w okresie 2015-2020-finansowe Skarbnika za 2019 r. i okres od 01.01.2020 r. do 09.10.2020 r.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami i udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 7. Wybory nowych władz Klubu.
 8. Wolne glosy i wnioski.
 9. Przyjęcie wniosków z Zebrania
 10. Zakończenie zebrania.

Porządek obrad został przegłosowany i przyjęty jednomyślnie — 13 głosów za.

Następnie wybrano Komisję Mandatowo-Wyborczą, w skład której weszli Grzegorz Frąszczak (Przewodniczący Komisji) i Maciej Kołodziej (Sekretarz Komisji). Komisja po sporządzeniu protokołu odczytała jego treść, stwierdzając prawomocność Zebrania i możliwość podejmowania uchwal oraz wyboru nowego Zarządu.

Wybrana została również Komisja wniosków, w skład której weszli Piotr Fabisz (Przewodniczący Komisji) i Alina Sroczyńska (Sekretarz Komisji).

W dalszej części Zebrania przedstawione zostały sprawozdania za okres sprawozdawczy. Sprawozdanie z działalności pracy Zarządu w latach 2015-2020 przedstawił Prezes Klubu Marcin Tomalak. Z kolei sprawozdania finansowe za rok 2019 i 2020 zostały odczytane przez Skarbnika Klubu Piotra Hasińskiego. Sprawozdania stanowią załączniki do niniejszego protokołu. Po odczytaniu sprawozdań podjęto nad nimi dyskusję. Podczas dyskusji nikt nie zgłosił zastrzeżeń i uwag, co do treści i ustaleń zawartych w sprawozdaniach. Sprawozdania finansowe poddano pod głosowania, w wyniku których wszystkie został przyjęte jednogłośnie — 13 głosów za. Zebranie podjęło również uchwalę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi — 13 głosów za. Obydwie uchwały stanowią załącznik do protokołu. Następnie przystąpiono do wybrania składu nowego Zarządu Klubu. Zarząd składa się z Prezesa i czterech członków. Do nowego Zarządu zaproponowano następujące osoby:

– Marcin Tomalak,

– Dariusz Naskręcki,

– Jakub Stanek,

– Józef Sroczyński,

– Piotr Hasiński.

Dodatkowo zaproponowano kandydaturę Józefa Sroczyńskiego na delegata na zjazd wojewódzki LOK. Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie do w/w funkcji.

Komisja Mandatowo-Wyborcza rozdała obecnym karty do głosowania, po czym przeprowadziła procedurę głosowania. Po zakończeniu tajnego głosowania Komisja odczytała jego wyniki. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Klubu Walne Zebranie podjęło uchwalę w sprawie wyboru Zarządu Klubu w następującym składzie:

 • Marcin Tomalak — Prezes
 • Dariusz Naskręcki – członek
 • Jakub Stanek – członek
 • Józef Sroczyńslci – członek
 • Piotr Hasiński- członek

Uchwalę podjęto jednomyślnie — 13 głosów za.

Kolejnym punktem zebrania były wolne glosy i wnioski.

Glos zabrał Jacek Przepierslci — członek honorowy, który podziękował za całokształt działalności Klubu i jego rozsławianie na arenie krajowej i międzynarodowej. Życzył dalszych sukcesów i kolejnych ciekawych spływów.

Podjęta została również dyskusja nad planami działalności Klubu w przyszłym roku. Zgłoszono chęć wzięcia udziału w spływie zagranicznym np. w Gruzji jednak stwierdzono, że organizacja takiego spływu może napotkać na trudności. Mogą to być trudności np. w przemieszczaniu związane z pandemią wirusa, albo trudności związane z sytuacją polityczną jaka ma miejsce na Białorusi. Postanowiono, że spływy powinny być organizowane w kraju. Za cel wyznaczono spływ po rzece Tanew.

Zygmunt Urbaniak poinformował obecnych o sprawie odznaczeń LOK-wskich oraz o stanie sprzętu posiadanego przez Klub. Zgłosił potrzebę wymiany części kapoków, które są stare i mocno zużyte. Przedstawił również informację o muralu na budynku Technikum przy ul. Zielonej powstającym z okazji przypadającej w tym roku 100 — lecia Bitwy Warszawskiej. Mural powstaje z inicjatywy LOK Pleszew przy zaangażowaniu środków zewnętrznych.

Po zakończeniu dyskusji Komisja Wnioskowa przedstawiła protokół zgłoszonych przez członków Klubu wniosków — załączono do niniejszego protokołu.

Wobec braku innych głosów Zabranie zostało zakończone.

Przewodniczący Zebrania:     Piotr Hasiński                                      Sekretarz Zebrania : Piotr Fabisz

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu Kajakowego LOK „PROSNA”
Pleszew w okresie 10.09.2015. do 9.10.2020.

Klub Kajakowy LOK „PROSNA” został założony w dniu 4 marca 2005r.v:Obchodzimy zatem bieżącym roku 15-lecie jego działalności. Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres działalności od ostatniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego tj. od dnia 10.09.2015r. do dnia dzisiejszego. Na dzisiejszym Zebraniu dokonamy wyboru nowego Zarządu na kolejną czwarta już kadencję.

W okresie sprawozdawczym Klub działał po kierownictwem Zarządu w składzie:

Komandor— Marcin Tomalak,

Wicekomandor —Józef Sroczyński,

Sekretarz — Piotr Fabisz,

Skarbnik — Piotr Hasiński,

Członek Zarządu — Dariusz Naskręcki.

Klub działał w oparciu o Statut LOK i Regulamin Klubu przyjęty na Zebraniu Ogólnym Członków Klubu w dniu 31.03.2016r. Regulamin jest aktualny i nie wymaga zmian.

Członkowie.

Klub liczył na początku działalności 21 osób, dzisiaj ma 29 członków, w tym 4 honorowych, którymi są : Michał Karalus, Jacek Przepierski, Marian Wielgosik i Robert Łoza. W okresie sprawozdawczym z członkowstwa zrezygnowali Tomasz Wojtala i Andrzej Zimniak. Szeregi Klubu zasilili : Ewa Gębala, Grzegorz Kołodziej, Jakub Stanek, Rafał Grzęda i Jakub Hasiński — w sumie 5 osób. Tytuł członka honorowego, w okresie sprawozdawczym, KK LOK „PROSNA”, na Zebraniu w dniu 24.03.2017. przyznał wójtowi Gizałek Robertowi Łozie. Dyplom honorowego członkostwa wręczono w dniu 6.05.2018. podczas zakończenia spływu rzeką Prosną — inauguracji sezonu kajakowego, w ramach corocznego „Święta Prosny” .

Działalność.

Łączy nas miłość do wody i pasja kajakarstwa. W okresie sprawozdawczym zorganizowaliśmy wspólnie ze Starostwem Powiatu w Pleszewie 4 spływy na inaugurację sezonu kajakarskiego w ramach „Święta Prosny”: 1.05.2016r. na trasie z Rokutowa do Nowej Wsi — 38 uczestników; 1.05.2017r. na trasie Rokutów — Nowa Wieś — 40 uczestników; 6.05.2018r. na trasie Rokutów- Nowa Wieś – spływ dla uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości pod hasłem „Prosną do Wolności” — 40 uczestników; 5.05.2019r. na trasie Chocz-Nowa Wieś — 47 uczestników. W bieżącym roku sezon rozpoczęliśmy dopiero 14.06. Ze względu na pandemię koronawirusa nie był to spływ masowy tradycyjnie organizowany ze Starostwem — „Święto Prosny” nie odbyło się, lecz miał kameralny charakter dla członków Klubu i ich rodzin oraz znajomych. Spływ był na trasie Bogusław — Kwileń, uczestniczyło w nim 12 osób, a na zakończenie zostało zorganizowane ognisko i pieczenie kiełbasy.

Klub był także współorganizatorem spływów ekologicznych pod hasłem „Eko-Prosna”, których celem jest sprzątanie rzeki i pogłębianie wiedzy o ekologii wśród młodzieży szkół średnich. Głównym organizatorem tych spływów jest nasz klubowy kolega Piotr Fabisz — Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pleszewie. Spływy odbyty się 5.06.2016r., 17.09.2017r., 10.06.2018r. — z okazji Światowego Dnia Środowiska ustanowionego przez ONZ i przypadającego w dniu 5 czerwca.

W okresie sprawozdawczym każdego roku Klub organizował kilkudniowe spływy polskimi rzekami i tak : w 2016r. w dniach 23-26 czerwca rzeką PIŁAWA z Sikor do Szwecji — udział wzięto 10 członków Klubu; w 2017r. w dniach 8-11 czerwca rzeką BRDA z miejscowości Swornegacie do Piła Młyn — 8 uczestników; w 2018r. w dniach 14-17 czerwca spływ rzeką WDA z miejscowości Czarna Woda do miejscowości Tleń — 7 uczestników. Spływ był zorganizowany dla uczczenia 100-lecia niepodległości; w 2019r. spływ rzeką DRAWA w dniach 6-9 czerwca na trasie Stare Drawsko — przystań „KOMINEK” nad Jez. Małe Dębno, spływ został zorganizowany dla uczczenia 75-leda LOK; w 2020r. zostały zorganizowane 2 spływy krajowe, w lipcu rzeką DRAWA (kontynuacja spływu z 2019r.) w dniach 4-8 lipca na trasie Prostynia – Łokacz(9 uczestników) oraz spływ rzeką WIEPRZ w dniach 10-12 września na trasie Hutki-Deszkowice (5 uczestników).

Klub kontynuował także organizacje spływów rzekami naszych sąsiadów. W 2017r. członkowie Klubu wzięli udział w spływie Jeziorem Narocz i rzeką Naroczanką na Białorusi. W spływie uczestniczyło 8 członków Klubu i był to już drugi spływ na Białorusi. Nie odbył się natomiast planowany na 2020r. spływ przez 3 kraje rzekami Polski, Białorusi i Litwy : Czarna Hańcza — Kanał Augustowski — Niemen. Powodem obostrzenia w ruchu osób i organizacji imprez w okresie pandemii koronowirusa.

Oprócz w/w spływów w każdym roku byty organizowane spływy Prosną dla członków Klubu i ich rodzin, spływy komercyjne dla osób zainteresowanych i grup zewnętrznych z wykorzystaniem sprzętu KK „Prosna”. Klub organizował także Dzień Dziecka w Jaraczewie, pływanie kajakami dla dzieci w ramach Akcji Lato w Dobrzycy i Gołuchowie.

Sprzęt.

Stan posiadania sprzętu w okresie sprawozdawczym nie zmienił się Klub nadal posiada 8 kajaków i 2 kanoe, komplet wioseł i kapoków oraz ponton i silnik spalinowy do pontonu. Klub korzysta także z 5 kajaków i przyczepki do przewozu kajaków, które są własnością Rejonowej Organizacji LOK w Pleszewie. Sprzęt jest corocznie konserwowany i naprawiany w ramach prac bosmańskich. Dziękuję aktywnym w tym zakresie członkom Klubu tj. Alinie Sroczyńskiej, Dariuszowi Naskręckiemu, Maciejowi i Grzegorzowi Kołodziejom, Leszkowi Dąbkiewiczowi, Grzegorzowi Frąszczakowi, Piotrowi i Jakubowi Hasińskim, Marcinowi Tomalakowi i Jakubowi Stankowi. Szczególne podziękowania dla osób, które w każdym roku okresu sprawozdawczego uczestniczyły w pracach bosmańskich. Osobami tymi są Dariusz Naskręcki I Piotr Hasiński. Sprzęt jest już wysłużony, ale dzięki dbałości o niego służy nam nadal. Należałoby jednak pomyśleć o jego częściowej wymianie, szczególnie kapoków.

Finanse.

Klub swą działalność finansuje z trzech źródeł tj. ze składek członkowskich, dochodów z działalności i darowizn ( 1% odpisów od podatków płaconych przez członków Klubu). W okresie sprawozdawczym dochody łącznie wyniosły : składki 4000,00 PLN; działalność 860,51 PLN; darowizny 122,40 PLN. Łącznie dochody 4982,91 PLN. Wydatki to głównie koszt materiałów do naprawy sprzętu i koszt transportu na spływy oraz drobne inne. W okresie sprawozdawczym koszty działalności ogółem wyniosły 3843,96 PLN. Stan środków finansowych na początku 3 kadencji wynosił 309,80 PLN, aktualnie 1448,75 PLN. Koszty spływów ich uczestnicy finansują we własnym zakresie.

Odznaczenia.

W okresie sprawozdawczym odznaczenia otrzymali : w 2017r. Srebrne Medale „Za Zasługi dla LOK” Piotr Fabisz i Marcin Tomalak, w 2018r. „Za Zasługi dla LOK” Złoty Medal otrzymał Leszek Dąbkiewicz, Maciej Kołodziej Medal Brązowy. W 2019r. z okazji 75-lecia LOK Medale Zasługi „75 lat LOK otrzymali Józef Sroczyński i Piotr Hasiński. Oczekuje na rozpatrzenie 1 wniosek z 2019r, o Medal Brązowy „Za Zasługi dla LOK”

Bezpieczeństwo.

Członkowie Klubu są objęci ogólnym ubezpieczeniem w ramach LOK. Uczestnicy spływów organizowanych przez Klub takich, jak inauguracja sezonu kajakowego w ramach święta Prosny” są każdorazowo ubezpieczani w ramach grupowego ubezpieczenia następstw NW. W okresie sprawozdawczym nikt nie uległ wypadkowi poza wywrotkami i przymusową kąpielą w rzece, co jednak w sporcie kajakowym jest nieuniknione. Na każdej imprezie KK „Prosna” obowiązuje Regulamin Spływu, którego uczestnicy spływu zobowiązują się (podpis na liście pod regulaminem) przestrzegać.

Współpraca i inne formy działalności.

W okresie sprawozdawczym Klub dorobił się profilu na Facebooku — założył go Komandor Klubu kol. Marcin (dostęp do konta ma Komandor i Skarbnik) oraz strony internetowej założonej przez Witka Rucińskiego (członka zaprzyjaźnionego Klubu żeglarskiego VEGA) przy współpracy z kol. Piotrem Hasińskim — skarbnikiem Klubu. Założenie strony było możliwe dzięki Burmistrzowi Arkadiuszowi Ptakowi, który udostępnił domenę i miejsce na serwerze UMiG w Pleszewie. Na Facebooku i na stronie WWW są systematycznie publikowane materiały z działalności Klubu, szczególnie reportaże ze spływów.

Na koniec chciałbym podziękować ustępującemu Zarządowi oraz wszystkim, którzy aktywnie włączali się w działalność Klubu oraz Prezesowi Rejonowej Organizacji LOK w Pleszewie Panu Jackowi Przepierskiemu i Kierownikowi Rejonowej Organizacji LOK w Pleszewie Panu Zygmuntowi Urbaniakowi za wspieranie naszych działań.

 

Prezes Zarządu

Marcin Tomalak

                                   

 

 

                                      Uchwała nr 2/2020 z 9.10.2020r.

Walnego Zebrania Członków Klubu Kajakowego LOK „PROSNA” Pleszew

 

w sprawie : uchwalenia absolutorium dla Członków Zarządu Klubu Kajakowego LOK „PROSNA”

 

Walne Zebranie Członków Klubu Kajakowego LOK „PROSNA” w Pleszewie w oparciu o § 14 pkt. 1 b Regulaminu Klubu w drodze głosowania postanawia :

Udzielić absolutorium ustępującemu Zarzqdowi Klubu za okres sprawozdawczy tj. za okres 10.09.2015r. — 9.10.2020r.

Wyniki   głosowania:

Głosów ZA  13

Głosów PRZECIW    0

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ     0

 

Sekretarz Zebrania                                                                            Przewodniczący Zebrania

Piotr Fabisz                                                                                           Piotr Hasiński

 

                                      Uchwała nr 3/2020 z 9.10.2020r.

Walnego Zebrania Członków Klubu Kajakowego LOK „PROSNA” Pleszew

w sprawie: wyboru Prezesa Klubu, członków Zarządu i delegata na Rejonowe Zjazd Delegatów.

Par. 1

Walne Zebranie Członków Klubu Kajakowego LOK „PROSNA” w Pleszewie, w oparciu o par. 14 pkt. 1c Regulaminu Klubu, w drodze tajnego głosowania wybrało Zarząd Klubu w składzie :

Marcin Tomalak — Prezes Zarządu ( głosów : za 13, przeciw 0, wstrzymujących się 0);

Piotr Hasiński — członek (głosów : za 13, przeciw 0, wstrzymujących się 0);

Józef Sroczyński — członek (głosów : za 13, przeciw 0, wstrzymujących się 0);

Dariusz Naskręcki — członek (głosów : za 13, przeciw 0, wstrzymujących się 0)

Jakub Stanek – członek (głosów : za 13, przeciw 0, wstrzymujących się 0).

Par.2

Walne Zebranie Członków Klubu Kajakowego LOK „PROSNA” w Pleszewie, w oparciu o § 54 pkt. 3, ppkt. 17 Statutu LOK, delegatem na Rejonowy Zjazd Delegatów LOK Pleszew wybrało w tajnym głosowaniu Józefa Sroczyńskiego (głosów : za 13, przeciw 0, wstrzymujących się 0).

 

 

Sekretarz Zebrania                                                                           Przewodniczący Zebrania

Piotr Fabisz                                                                                           Piotr Hasiński

Inauguracja sezonu 2020

W dniu 14.06.2020. kajakarze Klubu Kajakowego LOK „Prosna” w Pleszewie zainaugurowali sezon kajakowy 2020 spływem kajakowym na Prośnie. Trasa wiodła z Bogusławia do Kwilenia. Na zakończenie spływu odbyło się spotkanie przy ognisku i pieczonej kiełbasie.

Tradycyjnie inauguracja sezony miała zawsze miejsce w pierwszych dniach maja w połączeniu ze „Świętem Prosny” w Nowej Wsi. W obecnym roku ze względu na pandemię inaugurację trzeba było przesunąć na miesiąc czerwiec.

Już w lipcu członkowie Klubu wybierają się na 5-dniowy spływ rzeka Drawą.

Zdjęcia ze spływu w galerii zdjęć.

Plan pracy KK Prosna na 2019r.

 

Plan pracy Klubu Kajakowego „Prosna” na 2019r.

 

1. Przygotowanie sprzętu do sezonu – prace bosmański – 27.04.2019. godz. 9:00 LOK Pleszew.
2. Zorganizowanie we współpracy ze Starostwem i WOPR w dniu 5 maja spływu na rozpoczęcie sezonu z Chocza do Nowej Wsi.
3. Współudział w zorganizowaniu spływu ekologicznego – „Sprzątanie Prosny” – czerwiec.
4. Klubowy spływ rzeką Drawą – 6-9.06. lub 13-16.06.2019r. dla uczczenia 75-lecia LOK.
5. Spływ z okazji DNIA DZIECKA w Jaraczewie.
6. AKCJA LATO 2019r. – Dobrzyca lipiec i sierpień.
7. Akcja Lato 2019 – Gołuchów lipiec.
9. Spływy Prosną dla członków Klubu – 06.07., 15.08., 14.09.2019. – zakończenie sezonu.

Spływ Kajakowy

W dniu 6 maja 2018r. odbędzie się inauguracja sezonu kajakowego. Spływ z Rokutowa do Nowej Wsi. Zbiórka o 10:00 na przystani w Rokutowie.

Zgłoszenia na spływ tel. : 696 407 159

Odpłatność 20 PLN, dla członków Klubu 10 PLN.

Uczestnicy spływu zostaną ubezpieczeni i mają zagwarantowaną grochówkę na mecie spływu. Dojazd do Rokutowa każdy we własnym zakresie.

W galerii zdjęć umieszczony będzie plakat reklamujący wydarzenia w ramach Święta Prosny.

Zebranie Członków Klubu Kajakowego LOK „Prosna”

Z A P R O S Z E N I E

 

Informuję, że w dniu 22 marca 2018r. (czwartek) o godz. 17:00 (w I terminie), 17:15 (w II terminie), w siedzibie LOK przy ul. St. Poniatowskiego 7 odbędzie się Ogólne Zebranie Członków Klubu Kajakowego „Prosna„.

 

Proponowany porządek obrad :

 

 1. Otwarcie, wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania -Prezes (Komandor Klubu)
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Zarządu za 2017r. – Komandor Klubu.
 4. Sprawozdanie Finansowe Klubu za 2017r. – Skarbnik Klubu.
 5. Dyskusja nad sprawozdaniami i ich przyjęcie.
 6. Informacja na temat realizacji płatności składek.
 7. Informacja na temat wpłat 1% od podatku na rzecz Klubu.
 8. Przyjęcie Planu pracy Klubu na 2018r.
 9. Wolne głosy.
 10. Zakończenie zebrania.

 

 

Zapraszam w imieniu Zarządu Klubu na Zebranie i z góry dziękuję za przybycie.

 

 

 

 

Piotr Hasiński

Białoruś 2017.

W dniach od 19-25 sierpnia br. odbył się spływ członków KK „Prosna ” na Białorusi jeziorem Narocz i rzeką Naroczanką. Sprawozdanie z wyprawy w zakładce Spływy, a reportaż zdjęciowy w Galerii.

Spływ członków KK „Prosna” Brdą 8-11.06.2017.

W dniach od 8 do 11 czerwca br. Klub Kajakowy „Prosna” zorganizował dla członków i sympatyków Klubu spływ rzeką Brdą.
Etapy spływu : 8.06. – Swornegacie – Mylof (Zapora) – 21,1 km,
9.06. – Mylof – Woziwoda – 25,4 km,
10.06. – Woziwoda – Rudzki Most – 20,5 km,
11.06. – Rudzki Most – Piła Młyn – 8,8 km.
Trasa wiodła rzeką Brdą, a także malowniczymi jeziorami : Witoczno, Małołąckie, Łąckie, Dybrzyk, Kosobudno.
Brda to najdłuższa rzeka Borów Tucholskich ma 239 km długości. Wzdłuż całego szlaku ( ma w sumie 233 km) usytuowane są liczne campingi i stanice wodne. Rzeka ma urozmaicony bieg, na odcinkach leśnych przeszkodami są powalone przez bobry drzewa. Mimo odcinków o szybszym nurcie (np. przed i za Rudzkim Mostem) jest to szlak łatwy i niezbyt uciążliwy. Reportaż zdjęciowy ze spływu można obejrzeć w Galerii.

1 2