Zebranie Ogólne Członków Klubu Kajakowego LOK „Prosna” w Pleszewie 25.03.2022.

PROTOKÓŁ NR 01/2022

z  Zebrania Klubu Kajakowego LOK „Prosna”

 

 

W dniu 25.03.2022r. odbyło się Zebranie Klubu Kajakowego LOK „Prosna”.  W Zebraniu udział wzięło 8 z 19 członków Klubu – lista obecności w załączeniu do protokółu (Zał. Nr 1). Zebranie odbyło się w drugim terminie tj. o godz. 17:15.

 

W związku z nieobecnością Prezesa Zebranie otworzył i po akceptacji zebranych prowadził Skarbnik Piotr Hasiński.

 

 1. Przewodniczący Zebrania przedstawił porządek obrad, który został przyjęty bez uwag (Zał. Nr 2).
 2. W pkt. 3 porządku Zebrania Przewodniczący wręczył Prezesowi LOK w Pleszewie Zygmuntowi Urbaniakowi Dyplom nadania tytułu Członka Honorowego Klubu Kajakowego LOK „Prosna „ w Pleszewie przyznany na Zebraniu w dniu 15.05.2021r. Natomiast Prezes LOK wręczył odznaczenia LOK dla członków Klubu. Grzegorz Frąszczak otrzymał Złoty Medal „Za Zasługi dla Ligii Obrony Kraju”, a  Dariusz Naskręcki i Ewa Gębala (nieobecna – odznaczenie zostanie wręczone w innym terminie) Medale Brązowe.
 3. W pkt. 4 Zebrania w imieniu Zarządu Sprawozdanie z działalności Klubu przedstawił Skarbnik Piotr Hasiński. Sprawozdanie stanowi Zał. Nr 3.
 4. Następnie Skarbnik przedstawił Sprawozdanie finansowe za 2021. Stan środków na koniec 2021r. wynosi 593,79 PLN. Przychody w 2021r. wyniosły 526,70 PLN, wydatki 500,08. Sprawozdanie finansowe jest Zał. nr 4 do Protokółu.
 5. W pkt. Dyskusji nad sprawozdaniami nikt nie miał uwag i za ich przyjęciem opowiedzieli się wszyscy uczestnicy Zebrania.
 6. Skarbnik przedstawił informację o zaległościach w płatnościach składek, które wynoszą 960 PLN, po uwzględnieniu decyzji Zarządu o anulowaniu zaległości do 2019r. włącznie. Zatem zaległości za 2020 i 2021r. (wymagalne) wynoszą 540 PLN – rozliczenie w załączeniu – Zał. Nr 5.
 7. Informacja o dochodach z tytułu 1% od należnych podatków, od członków Klubu – w 2021 r. wpłynęło 46,70 PLN ( za 2018 i 2019r.), w 2022r. wpłynęła już kwota należna za 2020r – 270,90 PLN. Kwota ta byłby większa o 248,10 PLN, ale ze względu na brak wskazania celu szczegółowego w jednej deklaracji kwota ta zasiliła konto Zarządu Głównego LOK.
 8. W pkt. wolne głosy i wnioski nikt nie zgłosił propozycji.
 9. W pkt. 10 porządku obrad Skarbnik przedstawił w imieniu Zarządu projekt planu pracy na 2022r. Po dyskusji i uwzględnieniu uwag członków zebrania Plan pracy na 2022r. został przyjęty.  Zał. Nr 6.
 10. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Zebranie.

 

 

 

 

Sekretarz                                                                 Przewodniczący Zebrania

 

Jakub Stanek                                                                      Piotr Hasiński

 

                    Zał. Nr 2

 

 

Porządek obrad Zebrania Członków KK LOK „Prosna „ w dniu 25.03.2022r.

 

 1. Otwarcie, wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wręczenie dyplomów i odznaczeń
 4. Sprawozdanie Zarządu za 2021r. – Prezes
 5. Sprawozdanie finansowe za 2021r. –Skarbnik
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami i ich przyjęcie.
 7. Informacja o płatności składek.
 8. Informacja na temat wpłat 1% od podatku.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Przyjęcie Planu pracy Klubu na 2022r.
 11. Zakończenie Zebrania.

Zał. Nr 3

Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu Kajakowego LOK „Prosna” w Pleszewie za 2021r.

 

Rok 2021 był 16 rokiem działalności KK LOK „Prosna”. Od 9.10.2020r. (data Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego) w III kadencji władz Klubu Zarząd stanowią :

– Komandor – Marcin Tomalak,

– Wicekomandor – Józef Sroczyński,

– Sekretarz – Jakub Stanek,

– Skarbnik – Piotr Hasiński,

– Członek – Dariusz Naskręcki.

 1. W roku sprawozdawczym odbyło się jedno Zebranie Zarządu (15.05.2021.) oraz jedno Ogólne Zebranie Członków Klubu (15.05.2021.).
 2. W 2021r. liczba członków Klubu zmalała do 19 osób (15 członków zwyczajnych i 4 honorowych : Michał Karalus, Marian Wielgosik, Robert Łoza oraz Zygmunt Urbaniak, któremu tytuł honorowego członka Klubu nadano na Zebraniu Ogólnym Członków w dniu 15.05.2021.) Powodem zmniejszenia liczby członków była decyzja Zarządu o skreśleniu z listy członków osób niepłacących składek już od wielu lat.
 3. Klub posiada nadal aktywne konto na Facebooku i stronę internetową, która jest na bieżąco aktualizowana.
 4. W 2021r. Klub zorganizował lub współorganizował następujące wydarzenia :

– w dniach 17-20.06. spływ rzeką Pilicą na trasie z Maluszyna (237,8 km rzeki) do miejscowości Biała(167,7 km)- szczegółowe sprawozdanie ze spływu zał. Nr 1.

– w dniach 27-29.08.2021. spływ Kanałem Elbląskim na trasie Ostróda – Pochylnia Buczyniec – sprawozdanie zał. Nr 2,

– w dniu 13.06. spływ „Eko-Prosna” – sprawozdanie zał. Nr 3,

– spływy komercyjne dla grup zewnętrznych z wykorzystaniem sprzętu KK LOK  „Prosna”,

– kajaki dla dzieci w ramach Akcji Lato 2021 w Dobrzycy.

Nie odbył się spływ na inaugurację sezonu Nowa Wieś-Pogorzelica – zła pogoda.

 1. W maju w ramach przygotowania do sezonu przeprowadzono prace bosmański przy sprzęcie pływającym. W pracach uczestniczyli : Jakub Stanek, Jakub Hasiński, Dariusz Naskręcki, Marcin Tomalak, Leszek Dąbkiewicz, Piotr Hasiński i Maciej Kołodziej. W imieniu Zarządu w/w dziękuję.
 2. W 2021r. wszelkie wydatki związane z działalnością Klubu były pokrywane ze skladek członkowskich i odpisu 1 % od podatku przekazanych na rzecz Klubu – w 2021r. wpłynęlo z tego tytułu 46,70 zł. Szczegółowe dane na temat finansów Klubu zawiera Sprawozdanie Finansowe Skarbnika za 2021r. – zał. Nr 4.
 3. Sprawy bezpieczeństwa. Członkowie Klubu są objęci ogólnym ubezpieczeniem w ramach LOK. W roku sprawozdawczym nie odnotowano żadnego wypadku.

 

Dziękuję za współpracę członkom Zarządu oraz osobom aktywnie włączającym się w działalność Klubu. Szczególnie dziękuję Prezesowi LOK Zygmuntowi Urbaniakowi za wspieranie naszych działań.

 

 

 

Pleszew 21.03.2022.

Zał. Nr 4

Sprawozdanie finansowe za 2021r.

 

 

Stan środków na 1.01.2021.                          – kasa                                               21,67

– konto                                           545,56

Razem :                                         567,23

Dochody w 2021r.                                           –  składki                                         480,00

– 1 % za 2018 i 2019                      46,70

Razem  :                                        526,70

Wydatki                                                             – koszty przewozu Pilica                150,03

– koszty przewozu Kanał El.          350,05

Razem  :                                          500,08        

Stan środków na 31.12.2021.                        – kasa                                                  48,29

– konto                                            545,56

Razem  :                                          593,79

 

 

 

 

Stan zgodny z ewidencją obrotów w kasie i na koncie bankowym za 2021r. jednostki LOK nr 1305 – Klub Kajakowy LOK „Prosna.

 

                                                                               Zał. Nr 6                                                             

 

Plan pracy Klubu Kajakowego LOK „Prosna” na 2022r.

 1. Prace bosmańskie 23.04.2022.
 2. Inauguracja sezonu – spływ Nowa Wieś –Pogorzelica 24.04.2022.
 3. Współudział w zorganizowaniu spływu ekologicznego „Sprzątanie Prosny” – czerwiec.
 4. Klubowy spływ rzeką Regą 9-12.06. lub 23-26.06.2022. (o terminie ostatecznie zdecydują uczestnicy spływu).
 5. Spływ z okazji Dnia Dziecka w Jaraczewie – czerwiec.
 6. Akcja lato 2022. – Dobrzyca – lipiec i sierpień.
 7. Akcja lato 2022. – Gołuchów –
 8. Spływ rzeką Tanew(3 dni)– sierpień/wrześień.

Walne Zebranie Sprawozdawcze-Wyborcze Klubu

W dniu 9.10.2020r. odbyło się Walne Zebranie Członków Klubu Kajakowego.

Z pracy w Zarządzie zrezygnował kol. Piotr Fabisz.  Dziękujemy za 5 lat owocnej współpracy.

Liczymy na dalszą przy organizowaniu spływów propagujących zachowania proekologiczne wśród młodzieży.

W skład Zarządu wszedł i objął stanowisko Sekretarza kol. Jakub Stanek.    „Witamy na pokładzie”.

W załączeniu najważniejsze materiały z Zebrania.

 

 

                                                PROTOKÓŁ NR 01/2020

z Zebrania Walnego Sprawozdawczo – Wyborczego Klubu Kajakowego LOK „Prosna”

 

W dniu 09.10.2020 r. odbyło się posiedzenie Klubu Kajakowego LOK „Prosna”. W spotkaniu udział wzięło 13 z 29 członków Klubu — lista obecności w załączeniu do protokołu. Ze względu na frekwencję spotkanie rozpoczęło się w II terminie tj. o godz. 17.15

Spotkanie otworzył Prezes Klubu Marcin Tomalak i przywitał przybyłych członków. Zaproponował jednocześnie przeprowadzenie wyboru przewodniczącego i sekretarza zebrania. Na przewodniczącego zebrania obecni wybrali Piotra Hasińskiego, natomiast funkcję sekretarza powierzono Piotrowi Fabiszowi.

Dalszą część zebrania prowadził Piotr Hasiński, który przedstawił proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie, wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Wyborczej i Komisji Wniosków
 4. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Wyborczej w sprawie prawomocności Zebrania
 5. Sprawozdania ustępującego Zarządu – z działalności w okresie 2015-2020-finansowe Skarbnika za 2019 r. i okres od 01.01.2020 r. do 09.10.2020 r.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami i udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 7. Wybory nowych władz Klubu.
 8. Wolne glosy i wnioski.
 9. Przyjęcie wniosków z Zebrania
 10. Zakończenie zebrania.

Porządek obrad został przegłosowany i przyjęty jednomyślnie — 13 głosów za.

Następnie wybrano Komisję Mandatowo-Wyborczą, w skład której weszli Grzegorz Frąszczak (Przewodniczący Komisji) i Maciej Kołodziej (Sekretarz Komisji). Komisja po sporządzeniu protokołu odczytała jego treść, stwierdzając prawomocność Zebrania i możliwość podejmowania uchwal oraz wyboru nowego Zarządu.

Wybrana została również Komisja wniosków, w skład której weszli Piotr Fabisz (Przewodniczący Komisji) i Alina Sroczyńska (Sekretarz Komisji).

W dalszej części Zebrania przedstawione zostały sprawozdania za okres sprawozdawczy. Sprawozdanie z działalności pracy Zarządu w latach 2015-2020 przedstawił Prezes Klubu Marcin Tomalak. Z kolei sprawozdania finansowe za rok 2019 i 2020 zostały odczytane przez Skarbnika Klubu Piotra Hasińskiego. Sprawozdania stanowią załączniki do niniejszego protokołu. Po odczytaniu sprawozdań podjęto nad nimi dyskusję. Podczas dyskusji nikt nie zgłosił zastrzeżeń i uwag, co do treści i ustaleń zawartych w sprawozdaniach. Sprawozdania finansowe poddano pod głosowania, w wyniku których wszystkie został przyjęte jednogłośnie — 13 głosów za. Zebranie podjęło również uchwalę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi — 13 głosów za. Obydwie uchwały stanowią załącznik do protokołu. Następnie przystąpiono do wybrania składu nowego Zarządu Klubu. Zarząd składa się z Prezesa i czterech członków. Do nowego Zarządu zaproponowano następujące osoby:

– Marcin Tomalak,

– Dariusz Naskręcki,

– Jakub Stanek,

– Józef Sroczyński,

– Piotr Hasiński.

Dodatkowo zaproponowano kandydaturę Józefa Sroczyńskiego na delegata na zjazd wojewódzki LOK. Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie do w/w funkcji.

Komisja Mandatowo-Wyborcza rozdała obecnym karty do głosowania, po czym przeprowadziła procedurę głosowania. Po zakończeniu tajnego głosowania Komisja odczytała jego wyniki. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Klubu Walne Zebranie podjęło uchwalę w sprawie wyboru Zarządu Klubu w następującym składzie:

 • Marcin Tomalak — Prezes
 • Dariusz Naskręcki – członek
 • Jakub Stanek – członek
 • Józef Sroczyńslci – członek
 • Piotr Hasiński- członek

Uchwalę podjęto jednomyślnie — 13 głosów za.

Kolejnym punktem zebrania były wolne glosy i wnioski.

Glos zabrał Jacek Przepierslci — członek honorowy, który podziękował za całokształt działalności Klubu i jego rozsławianie na arenie krajowej i międzynarodowej. Życzył dalszych sukcesów i kolejnych ciekawych spływów.

Podjęta została również dyskusja nad planami działalności Klubu w przyszłym roku. Zgłoszono chęć wzięcia udziału w spływie zagranicznym np. w Gruzji jednak stwierdzono, że organizacja takiego spływu może napotkać na trudności. Mogą to być trudności np. w przemieszczaniu związane z pandemią wirusa, albo trudności związane z sytuacją polityczną jaka ma miejsce na Białorusi. Postanowiono, że spływy powinny być organizowane w kraju. Za cel wyznaczono spływ po rzece Tanew.

Zygmunt Urbaniak poinformował obecnych o sprawie odznaczeń LOK-wskich oraz o stanie sprzętu posiadanego przez Klub. Zgłosił potrzebę wymiany części kapoków, które są stare i mocno zużyte. Przedstawił również informację o muralu na budynku Technikum przy ul. Zielonej powstającym z okazji przypadającej w tym roku 100 — lecia Bitwy Warszawskiej. Mural powstaje z inicjatywy LOK Pleszew przy zaangażowaniu środków zewnętrznych.

Po zakończeniu dyskusji Komisja Wnioskowa przedstawiła protokół zgłoszonych przez członków Klubu wniosków — załączono do niniejszego protokołu.

Wobec braku innych głosów Zabranie zostało zakończone.

Przewodniczący Zebrania:     Piotr Hasiński                                      Sekretarz Zebrania : Piotr Fabisz

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu Kajakowego LOK „PROSNA”
Pleszew w okresie 10.09.2015. do 9.10.2020.

Klub Kajakowy LOK „PROSNA” został założony w dniu 4 marca 2005r.v:Obchodzimy zatem bieżącym roku 15-lecie jego działalności. Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres działalności od ostatniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego tj. od dnia 10.09.2015r. do dnia dzisiejszego. Na dzisiejszym Zebraniu dokonamy wyboru nowego Zarządu na kolejną czwarta już kadencję.

W okresie sprawozdawczym Klub działał po kierownictwem Zarządu w składzie:

Komandor— Marcin Tomalak,

Wicekomandor —Józef Sroczyński,

Sekretarz — Piotr Fabisz,

Skarbnik — Piotr Hasiński,

Członek Zarządu — Dariusz Naskręcki.

Klub działał w oparciu o Statut LOK i Regulamin Klubu przyjęty na Zebraniu Ogólnym Członków Klubu w dniu 31.03.2016r. Regulamin jest aktualny i nie wymaga zmian.

Członkowie.

Klub liczył na początku działalności 21 osób, dzisiaj ma 29 członków, w tym 4 honorowych, którymi są : Michał Karalus, Jacek Przepierski, Marian Wielgosik i Robert Łoza. W okresie sprawozdawczym z członkowstwa zrezygnowali Tomasz Wojtala i Andrzej Zimniak. Szeregi Klubu zasilili : Ewa Gębala, Grzegorz Kołodziej, Jakub Stanek, Rafał Grzęda i Jakub Hasiński — w sumie 5 osób. Tytuł członka honorowego, w okresie sprawozdawczym, KK LOK „PROSNA”, na Zebraniu w dniu 24.03.2017. przyznał wójtowi Gizałek Robertowi Łozie. Dyplom honorowego członkostwa wręczono w dniu 6.05.2018. podczas zakończenia spływu rzeką Prosną — inauguracji sezonu kajakowego, w ramach corocznego „Święta Prosny” .

Działalność.

Łączy nas miłość do wody i pasja kajakarstwa. W okresie sprawozdawczym zorganizowaliśmy wspólnie ze Starostwem Powiatu w Pleszewie 4 spływy na inaugurację sezonu kajakarskiego w ramach „Święta Prosny”: 1.05.2016r. na trasie z Rokutowa do Nowej Wsi — 38 uczestników; 1.05.2017r. na trasie Rokutów — Nowa Wieś — 40 uczestników; 6.05.2018r. na trasie Rokutów- Nowa Wieś – spływ dla uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości pod hasłem „Prosną do Wolności” — 40 uczestników; 5.05.2019r. na trasie Chocz-Nowa Wieś — 47 uczestników. W bieżącym roku sezon rozpoczęliśmy dopiero 14.06. Ze względu na pandemię koronawirusa nie był to spływ masowy tradycyjnie organizowany ze Starostwem — „Święto Prosny” nie odbyło się, lecz miał kameralny charakter dla członków Klubu i ich rodzin oraz znajomych. Spływ był na trasie Bogusław — Kwileń, uczestniczyło w nim 12 osób, a na zakończenie zostało zorganizowane ognisko i pieczenie kiełbasy.

Klub był także współorganizatorem spływów ekologicznych pod hasłem „Eko-Prosna”, których celem jest sprzątanie rzeki i pogłębianie wiedzy o ekologii wśród młodzieży szkół średnich. Głównym organizatorem tych spływów jest nasz klubowy kolega Piotr Fabisz — Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pleszewie. Spływy odbyty się 5.06.2016r., 17.09.2017r., 10.06.2018r. — z okazji Światowego Dnia Środowiska ustanowionego przez ONZ i przypadającego w dniu 5 czerwca.

W okresie sprawozdawczym każdego roku Klub organizował kilkudniowe spływy polskimi rzekami i tak : w 2016r. w dniach 23-26 czerwca rzeką PIŁAWA z Sikor do Szwecji — udział wzięto 10 członków Klubu; w 2017r. w dniach 8-11 czerwca rzeką BRDA z miejscowości Swornegacie do Piła Młyn — 8 uczestników; w 2018r. w dniach 14-17 czerwca spływ rzeką WDA z miejscowości Czarna Woda do miejscowości Tleń — 7 uczestników. Spływ był zorganizowany dla uczczenia 100-lecia niepodległości; w 2019r. spływ rzeką DRAWA w dniach 6-9 czerwca na trasie Stare Drawsko — przystań „KOMINEK” nad Jez. Małe Dębno, spływ został zorganizowany dla uczczenia 75-leda LOK; w 2020r. zostały zorganizowane 2 spływy krajowe, w lipcu rzeką DRAWA (kontynuacja spływu z 2019r.) w dniach 4-8 lipca na trasie Prostynia – Łokacz(9 uczestników) oraz spływ rzeką WIEPRZ w dniach 10-12 września na trasie Hutki-Deszkowice (5 uczestników).

Klub kontynuował także organizacje spływów rzekami naszych sąsiadów. W 2017r. członkowie Klubu wzięli udział w spływie Jeziorem Narocz i rzeką Naroczanką na Białorusi. W spływie uczestniczyło 8 członków Klubu i był to już drugi spływ na Białorusi. Nie odbył się natomiast planowany na 2020r. spływ przez 3 kraje rzekami Polski, Białorusi i Litwy : Czarna Hańcza — Kanał Augustowski — Niemen. Powodem obostrzenia w ruchu osób i organizacji imprez w okresie pandemii koronowirusa.

Oprócz w/w spływów w każdym roku byty organizowane spływy Prosną dla członków Klubu i ich rodzin, spływy komercyjne dla osób zainteresowanych i grup zewnętrznych z wykorzystaniem sprzętu KK „Prosna”. Klub organizował także Dzień Dziecka w Jaraczewie, pływanie kajakami dla dzieci w ramach Akcji Lato w Dobrzycy i Gołuchowie.

Sprzęt.

Stan posiadania sprzętu w okresie sprawozdawczym nie zmienił się Klub nadal posiada 8 kajaków i 2 kanoe, komplet wioseł i kapoków oraz ponton i silnik spalinowy do pontonu. Klub korzysta także z 5 kajaków i przyczepki do przewozu kajaków, które są własnością Rejonowej Organizacji LOK w Pleszewie. Sprzęt jest corocznie konserwowany i naprawiany w ramach prac bosmańskich. Dziękuję aktywnym w tym zakresie członkom Klubu tj. Alinie Sroczyńskiej, Dariuszowi Naskręckiemu, Maciejowi i Grzegorzowi Kołodziejom, Leszkowi Dąbkiewiczowi, Grzegorzowi Frąszczakowi, Piotrowi i Jakubowi Hasińskim, Marcinowi Tomalakowi i Jakubowi Stankowi. Szczególne podziękowania dla osób, które w każdym roku okresu sprawozdawczego uczestniczyły w pracach bosmańskich. Osobami tymi są Dariusz Naskręcki I Piotr Hasiński. Sprzęt jest już wysłużony, ale dzięki dbałości o niego służy nam nadal. Należałoby jednak pomyśleć o jego częściowej wymianie, szczególnie kapoków.

Finanse.

Klub swą działalność finansuje z trzech źródeł tj. ze składek członkowskich, dochodów z działalności i darowizn ( 1% odpisów od podatków płaconych przez członków Klubu). W okresie sprawozdawczym dochody łącznie wyniosły : składki 4000,00 PLN; działalność 860,51 PLN; darowizny 122,40 PLN. Łącznie dochody 4982,91 PLN. Wydatki to głównie koszt materiałów do naprawy sprzętu i koszt transportu na spływy oraz drobne inne. W okresie sprawozdawczym koszty działalności ogółem wyniosły 3843,96 PLN. Stan środków finansowych na początku 3 kadencji wynosił 309,80 PLN, aktualnie 1448,75 PLN. Koszty spływów ich uczestnicy finansują we własnym zakresie.

Odznaczenia.

W okresie sprawozdawczym odznaczenia otrzymali : w 2017r. Srebrne Medale „Za Zasługi dla LOK” Piotr Fabisz i Marcin Tomalak, w 2018r. „Za Zasługi dla LOK” Złoty Medal otrzymał Leszek Dąbkiewicz, Maciej Kołodziej Medal Brązowy. W 2019r. z okazji 75-lecia LOK Medale Zasługi „75 lat LOK otrzymali Józef Sroczyński i Piotr Hasiński. Oczekuje na rozpatrzenie 1 wniosek z 2019r, o Medal Brązowy „Za Zasługi dla LOK”

Bezpieczeństwo.

Członkowie Klubu są objęci ogólnym ubezpieczeniem w ramach LOK. Uczestnicy spływów organizowanych przez Klub takich, jak inauguracja sezonu kajakowego w ramach święta Prosny” są każdorazowo ubezpieczani w ramach grupowego ubezpieczenia następstw NW. W okresie sprawozdawczym nikt nie uległ wypadkowi poza wywrotkami i przymusową kąpielą w rzece, co jednak w sporcie kajakowym jest nieuniknione. Na każdej imprezie KK „Prosna” obowiązuje Regulamin Spływu, którego uczestnicy spływu zobowiązują się (podpis na liście pod regulaminem) przestrzegać.

Współpraca i inne formy działalności.

W okresie sprawozdawczym Klub dorobił się profilu na Facebooku — założył go Komandor Klubu kol. Marcin (dostęp do konta ma Komandor i Skarbnik) oraz strony internetowej założonej przez Witka Rucińskiego (członka zaprzyjaźnionego Klubu żeglarskiego VEGA) przy współpracy z kol. Piotrem Hasińskim — skarbnikiem Klubu. Założenie strony było możliwe dzięki Burmistrzowi Arkadiuszowi Ptakowi, który udostępnił domenę i miejsce na serwerze UMiG w Pleszewie. Na Facebooku i na stronie WWW są systematycznie publikowane materiały z działalności Klubu, szczególnie reportaże ze spływów.

Na koniec chciałbym podziękować ustępującemu Zarządowi oraz wszystkim, którzy aktywnie włączali się w działalność Klubu oraz Prezesowi Rejonowej Organizacji LOK w Pleszewie Panu Jackowi Przepierskiemu i Kierownikowi Rejonowej Organizacji LOK w Pleszewie Panu Zygmuntowi Urbaniakowi za wspieranie naszych działań.

 

Prezes Zarządu

Marcin Tomalak

                                   

 

 

                                      Uchwała nr 2/2020 z 9.10.2020r.

Walnego Zebrania Członków Klubu Kajakowego LOK „PROSNA” Pleszew

 

w sprawie : uchwalenia absolutorium dla Członków Zarządu Klubu Kajakowego LOK „PROSNA”

 

Walne Zebranie Członków Klubu Kajakowego LOK „PROSNA” w Pleszewie w oparciu o § 14 pkt. 1 b Regulaminu Klubu w drodze głosowania postanawia :

Udzielić absolutorium ustępującemu Zarzqdowi Klubu za okres sprawozdawczy tj. za okres 10.09.2015r. — 9.10.2020r.

Wyniki   głosowania:

Głosów ZA  13

Głosów PRZECIW    0

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ     0

 

Sekretarz Zebrania                                                                            Przewodniczący Zebrania

Piotr Fabisz                                                                                           Piotr Hasiński

 

                                      Uchwała nr 3/2020 z 9.10.2020r.

Walnego Zebrania Członków Klubu Kajakowego LOK „PROSNA” Pleszew

w sprawie: wyboru Prezesa Klubu, członków Zarządu i delegata na Rejonowe Zjazd Delegatów.

Par. 1

Walne Zebranie Członków Klubu Kajakowego LOK „PROSNA” w Pleszewie, w oparciu o par. 14 pkt. 1c Regulaminu Klubu, w drodze tajnego głosowania wybrało Zarząd Klubu w składzie :

Marcin Tomalak — Prezes Zarządu ( głosów : za 13, przeciw 0, wstrzymujących się 0);

Piotr Hasiński — członek (głosów : za 13, przeciw 0, wstrzymujących się 0);

Józef Sroczyński — członek (głosów : za 13, przeciw 0, wstrzymujących się 0);

Dariusz Naskręcki — członek (głosów : za 13, przeciw 0, wstrzymujących się 0)

Jakub Stanek – członek (głosów : za 13, przeciw 0, wstrzymujących się 0).

Par.2

Walne Zebranie Członków Klubu Kajakowego LOK „PROSNA” w Pleszewie, w oparciu o § 54 pkt. 3, ppkt. 17 Statutu LOK, delegatem na Rejonowy Zjazd Delegatów LOK Pleszew wybrało w tajnym głosowaniu Józefa Sroczyńskiego (głosów : za 13, przeciw 0, wstrzymujących się 0).

 

 

Sekretarz Zebrania                                                                           Przewodniczący Zebrania

Piotr Fabisz                                                                                           Piotr Hasiński

Inauguracja sezonu 2020

W dniu 14.06.2020. kajakarze Klubu Kajakowego LOK „Prosna” w Pleszewie zainaugurowali sezon kajakowy 2020 spływem kajakowym na Prośnie. Trasa wiodła z Bogusławia do Kwilenia. Na zakończenie spływu odbyło się spotkanie przy ognisku i pieczonej kiełbasie.

Tradycyjnie inauguracja sezony miała zawsze miejsce w pierwszych dniach maja w połączeniu ze „Świętem Prosny” w Nowej Wsi. W obecnym roku ze względu na pandemię inaugurację trzeba było przesunąć na miesiąc czerwiec.

Już w lipcu członkowie Klubu wybierają się na 5-dniowy spływ rzeka Drawą.

Zdjęcia ze spływu w galerii zdjęć.

Plan pracy KK Prosna na 2019r.

 

Plan pracy Klubu Kajakowego „Prosna” na 2019r.

 

1. Przygotowanie sprzętu do sezonu – prace bosmański – 27.04.2019. godz. 9:00 LOK Pleszew.
2. Zorganizowanie we współpracy ze Starostwem i WOPR w dniu 5 maja spływu na rozpoczęcie sezonu z Chocza do Nowej Wsi.
3. Współudział w zorganizowaniu spływu ekologicznego – „Sprzątanie Prosny” – czerwiec.
4. Klubowy spływ rzeką Drawą – 6-9.06. lub 13-16.06.2019r. dla uczczenia 75-lecia LOK.
5. Spływ z okazji DNIA DZIECKA w Jaraczewie.
6. AKCJA LATO 2019r. – Dobrzyca lipiec i sierpień.
7. Akcja Lato 2019 – Gołuchów lipiec.
9. Spływy Prosną dla członków Klubu – 06.07., 15.08., 14.09.2019. – zakończenie sezonu.

Spływ Kajakowy

W dniu 6 maja 2018r. odbędzie się inauguracja sezonu kajakowego. Spływ z Rokutowa do Nowej Wsi. Zbiórka o 10:00 na przystani w Rokutowie.

Zgłoszenia na spływ tel. : 696 407 159

Odpłatność 20 PLN, dla członków Klubu 10 PLN.

Uczestnicy spływu zostaną ubezpieczeni i mają zagwarantowaną grochówkę na mecie spływu. Dojazd do Rokutowa każdy we własnym zakresie.

W galerii zdjęć umieszczony będzie plakat reklamujący wydarzenia w ramach Święta Prosny.

Zebranie Członków Klubu Kajakowego LOK „Prosna”

Z A P R O S Z E N I E

 

Informuję, że w dniu 22 marca 2018r. (czwartek) o godz. 17:00 (w I terminie), 17:15 (w II terminie), w siedzibie LOK przy ul. St. Poniatowskiego 7 odbędzie się Ogólne Zebranie Członków Klubu Kajakowego „Prosna„.

 

Proponowany porządek obrad :

 

 1. Otwarcie, wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania -Prezes (Komandor Klubu)
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Zarządu za 2017r. – Komandor Klubu.
 4. Sprawozdanie Finansowe Klubu za 2017r. – Skarbnik Klubu.
 5. Dyskusja nad sprawozdaniami i ich przyjęcie.
 6. Informacja na temat realizacji płatności składek.
 7. Informacja na temat wpłat 1% od podatku na rzecz Klubu.
 8. Przyjęcie Planu pracy Klubu na 2018r.
 9. Wolne głosy.
 10. Zakończenie zebrania.

 

 

Zapraszam w imieniu Zarządu Klubu na Zebranie i z góry dziękuję za przybycie.

 

 

 

 

Piotr Hasiński

Białoruś 2017.

W dniach od 19-25 sierpnia br. odbył się spływ członków KK „Prosna ” na Białorusi jeziorem Narocz i rzeką Naroczanką. Sprawozdanie z wyprawy w zakładce Spływy, a reportaż zdjęciowy w Galerii.

Spływ członków KK „Prosna” Brdą 8-11.06.2017.

W dniach od 8 do 11 czerwca br. Klub Kajakowy „Prosna” zorganizował dla członków i sympatyków Klubu spływ rzeką Brdą.
Etapy spływu : 8.06. – Swornegacie – Mylof (Zapora) – 21,1 km,
9.06. – Mylof – Woziwoda – 25,4 km,
10.06. – Woziwoda – Rudzki Most – 20,5 km,
11.06. – Rudzki Most – Piła Młyn – 8,8 km.
Trasa wiodła rzeką Brdą, a także malowniczymi jeziorami : Witoczno, Małołąckie, Łąckie, Dybrzyk, Kosobudno.
Brda to najdłuższa rzeka Borów Tucholskich ma 239 km długości. Wzdłuż całego szlaku ( ma w sumie 233 km) usytuowane są liczne campingi i stanice wodne. Rzeka ma urozmaicony bieg, na odcinkach leśnych przeszkodami są powalone przez bobry drzewa. Mimo odcinków o szybszym nurcie (np. przed i za Rudzkim Mostem) jest to szlak łatwy i niezbyt uciążliwy. Reportaż zdjęciowy ze spływu można obejrzeć w Galerii.

Inauguracja sezonu kajakowego 2017.

Zapraszamy na inauguracyjny spływ kajakowy w dniu 1 maja br. w ramach Święta Prosny.
Zgłoszenia : Klub Kajakowy – telefon : 696 407 159
Wpisowe 20 PLN (dla członków Klubu 10 PLN) – wpłaty wpisowego można dokonać u skarbnika Klubu Piotra Hasińskiego w terminie do 28.04.2017. – ostatni dzień, w którym można dokonać ubezpieczenia. W szczególnych przypadkach wpisowe będzie można wpłacić w dniu spływu, ale lista uczestników (do ubezpieczenia) musi być skompletowana do piątku 28.04.2017.
Uczestnicy mają zapewnione ubezpieczenie nw i darmową grochówkę na zakończenie spływu.
Spływ odbędzie się na trasie z Rokutowa do Nowej Wsi.
Zbiórka o 10:30 na przystani kajakowej w Rokutowie. Wypływamy o godz. 11:00
Komandorem spływu będzie kol. Marcin Tomalak – Prezes Klubu Kajakowego.
Nad bezpieczeństwem będzie czuwał ratownik.

1 2