Zebranie Ogólne Członków Klubu Kajakowego LOK „Prosna” w Pleszewie 25.03.2022.

PROTOKÓŁ NR 01/2022

z  Zebrania Klubu Kajakowego LOK „Prosna”

 

 

W dniu 25.03.2022r. odbyło się Zebranie Klubu Kajakowego LOK „Prosna”.  W Zebraniu udział wzięło 8 z 19 członków Klubu – lista obecności w załączeniu do protokółu (Zał. Nr 1). Zebranie odbyło się w drugim terminie tj. o godz. 17:15.

 

W związku z nieobecnością Prezesa Zebranie otworzył i po akceptacji zebranych prowadził Skarbnik Piotr Hasiński.

 

 1. Przewodniczący Zebrania przedstawił porządek obrad, który został przyjęty bez uwag (Zał. Nr 2).
 2. W pkt. 3 porządku Zebrania Przewodniczący wręczył Prezesowi LOK w Pleszewie Zygmuntowi Urbaniakowi Dyplom nadania tytułu Członka Honorowego Klubu Kajakowego LOK „Prosna „ w Pleszewie przyznany na Zebraniu w dniu 15.05.2021r. Natomiast Prezes LOK wręczył odznaczenia LOK dla członków Klubu. Grzegorz Frąszczak otrzymał Złoty Medal „Za Zasługi dla Ligii Obrony Kraju”, a  Dariusz Naskręcki i Ewa Gębala (nieobecna – odznaczenie zostanie wręczone w innym terminie) Medale Brązowe.
 3. W pkt. 4 Zebrania w imieniu Zarządu Sprawozdanie z działalności Klubu przedstawił Skarbnik Piotr Hasiński. Sprawozdanie stanowi Zał. Nr 3.
 4. Następnie Skarbnik przedstawił Sprawozdanie finansowe za 2021. Stan środków na koniec 2021r. wynosi 593,79 PLN. Przychody w 2021r. wyniosły 526,70 PLN, wydatki 500,08. Sprawozdanie finansowe jest Zał. nr 4 do Protokółu.
 5. W pkt. Dyskusji nad sprawozdaniami nikt nie miał uwag i za ich przyjęciem opowiedzieli się wszyscy uczestnicy Zebrania.
 6. Skarbnik przedstawił informację o zaległościach w płatnościach składek, które wynoszą 960 PLN, po uwzględnieniu decyzji Zarządu o anulowaniu zaległości do 2019r. włącznie. Zatem zaległości za 2020 i 2021r. (wymagalne) wynoszą 540 PLN – rozliczenie w załączeniu – Zał. Nr 5.
 7. Informacja o dochodach z tytułu 1% od należnych podatków, od członków Klubu – w 2021 r. wpłynęło 46,70 PLN ( za 2018 i 2019r.), w 2022r. wpłynęła już kwota należna za 2020r – 270,90 PLN. Kwota ta byłby większa o 248,10 PLN, ale ze względu na brak wskazania celu szczegółowego w jednej deklaracji kwota ta zasiliła konto Zarządu Głównego LOK.
 8. W pkt. wolne głosy i wnioski nikt nie zgłosił propozycji.
 9. W pkt. 10 porządku obrad Skarbnik przedstawił w imieniu Zarządu projekt planu pracy na 2022r. Po dyskusji i uwzględnieniu uwag członków zebrania Plan pracy na 2022r. został przyjęty.  Zał. Nr 6.
 10. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Zebranie.

 

 

 

 

Sekretarz                                                                 Przewodniczący Zebrania

 

Jakub Stanek                                                                      Piotr Hasiński

 

                    Zał. Nr 2

 

 

Porządek obrad Zebrania Członków KK LOK „Prosna „ w dniu 25.03.2022r.

 

 1. Otwarcie, wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wręczenie dyplomów i odznaczeń
 4. Sprawozdanie Zarządu za 2021r. – Prezes
 5. Sprawozdanie finansowe za 2021r. –Skarbnik
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami i ich przyjęcie.
 7. Informacja o płatności składek.
 8. Informacja na temat wpłat 1% od podatku.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Przyjęcie Planu pracy Klubu na 2022r.
 11. Zakończenie Zebrania.

Zał. Nr 3

Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu Kajakowego LOK „Prosna” w Pleszewie za 2021r.

 

Rok 2021 był 16 rokiem działalności KK LOK „Prosna”. Od 9.10.2020r. (data Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego) w III kadencji władz Klubu Zarząd stanowią :

– Komandor – Marcin Tomalak,

– Wicekomandor – Józef Sroczyński,

– Sekretarz – Jakub Stanek,

– Skarbnik – Piotr Hasiński,

– Członek – Dariusz Naskręcki.

 1. W roku sprawozdawczym odbyło się jedno Zebranie Zarządu (15.05.2021.) oraz jedno Ogólne Zebranie Członków Klubu (15.05.2021.).
 2. W 2021r. liczba członków Klubu zmalała do 19 osób (15 członków zwyczajnych i 4 honorowych : Michał Karalus, Marian Wielgosik, Robert Łoza oraz Zygmunt Urbaniak, któremu tytuł honorowego członka Klubu nadano na Zebraniu Ogólnym Członków w dniu 15.05.2021.) Powodem zmniejszenia liczby członków była decyzja Zarządu o skreśleniu z listy członków osób niepłacących składek już od wielu lat.
 3. Klub posiada nadal aktywne konto na Facebooku i stronę internetową, która jest na bieżąco aktualizowana.
 4. W 2021r. Klub zorganizował lub współorganizował następujące wydarzenia :

– w dniach 17-20.06. spływ rzeką Pilicą na trasie z Maluszyna (237,8 km rzeki) do miejscowości Biała(167,7 km)- szczegółowe sprawozdanie ze spływu zał. Nr 1.

– w dniach 27-29.08.2021. spływ Kanałem Elbląskim na trasie Ostróda – Pochylnia Buczyniec – sprawozdanie zał. Nr 2,

– w dniu 13.06. spływ „Eko-Prosna” – sprawozdanie zał. Nr 3,

– spływy komercyjne dla grup zewnętrznych z wykorzystaniem sprzętu KK LOK  „Prosna”,

– kajaki dla dzieci w ramach Akcji Lato 2021 w Dobrzycy.

Nie odbył się spływ na inaugurację sezonu Nowa Wieś-Pogorzelica – zła pogoda.

 1. W maju w ramach przygotowania do sezonu przeprowadzono prace bosmański przy sprzęcie pływającym. W pracach uczestniczyli : Jakub Stanek, Jakub Hasiński, Dariusz Naskręcki, Marcin Tomalak, Leszek Dąbkiewicz, Piotr Hasiński i Maciej Kołodziej. W imieniu Zarządu w/w dziękuję.
 2. W 2021r. wszelkie wydatki związane z działalnością Klubu były pokrywane ze skladek członkowskich i odpisu 1 % od podatku przekazanych na rzecz Klubu – w 2021r. wpłynęlo z tego tytułu 46,70 zł. Szczegółowe dane na temat finansów Klubu zawiera Sprawozdanie Finansowe Skarbnika za 2021r. – zał. Nr 4.
 3. Sprawy bezpieczeństwa. Członkowie Klubu są objęci ogólnym ubezpieczeniem w ramach LOK. W roku sprawozdawczym nie odnotowano żadnego wypadku.

 

Dziękuję za współpracę członkom Zarządu oraz osobom aktywnie włączającym się w działalność Klubu. Szczególnie dziękuję Prezesowi LOK Zygmuntowi Urbaniakowi za wspieranie naszych działań.

 

 

 

Pleszew 21.03.2022.

Zał. Nr 4

Sprawozdanie finansowe za 2021r.

 

 

Stan środków na 1.01.2021.                          – kasa                                               21,67

– konto                                           545,56

Razem :                                         567,23

Dochody w 2021r.                                           –  składki                                         480,00

– 1 % za 2018 i 2019                      46,70

Razem  :                                        526,70

Wydatki                                                             – koszty przewozu Pilica                150,03

– koszty przewozu Kanał El.          350,05

Razem  :                                          500,08        

Stan środków na 31.12.2021.                        – kasa                                                  48,29

– konto                                            545,56

Razem  :                                          593,79

 

 

 

 

Stan zgodny z ewidencją obrotów w kasie i na koncie bankowym za 2021r. jednostki LOK nr 1305 – Klub Kajakowy LOK „Prosna.

 

                                                                               Zał. Nr 6                                                             

 

Plan pracy Klubu Kajakowego LOK „Prosna” na 2022r.

 1. Prace bosmańskie 23.04.2022.
 2. Inauguracja sezonu – spływ Nowa Wieś –Pogorzelica 24.04.2022.
 3. Współudział w zorganizowaniu spływu ekologicznego „Sprzątanie Prosny” – czerwiec.
 4. Klubowy spływ rzeką Regą 9-12.06. lub 23-26.06.2022. (o terminie ostatecznie zdecydują uczestnicy spływu).
 5. Spływ z okazji Dnia Dziecka w Jaraczewie – czerwiec.
 6. Akcja lato 2022. – Dobrzyca – lipiec i sierpień.
 7. Akcja lato 2022. – Gołuchów –
 8. Spływ rzeką Tanew(3 dni)– sierpień/wrześień.